Blog Jacek 'Hodża' Paciorek

Wiedza dla Wolności

RSS 2.0

Biała Księga DasCoin (DasCoin White Paper)

(aktualizacja 2019-05-21)
Poniższy artykuł ma znaczenie historyczne. Budowanie społeczności przez firmę NetLeaders zakończyło się 30-go listopada 2018. Od 14-go maja 2019 po podziale blockchain DasCoin, kryptowaluta DasCoin (DASC) została zastąpiona przez GreenPower (GRN):

Centrum operacyjnym nowych działań jest DasWallet
www.daswallet.com


Michael Mathias o Białej Księdze DasCoin (DasCoin White Paper) na Konferencji NetLeaders w Hong Kongu 2017-01-14

Biała Księga DasCoin jest dostępna na Twoim koncie w NetLeaders.

Zawartość

 • Abstrakt
 • Wprowadzenie
 • Kluczowe cechy projektu
 • Właściwości hybrydowe
 • Główne cele
 • Definicje
 • Księgowanie transakcji
 • Konsensus zdecentralizowania
 • Sieć węzłów wysokiej prędkości
 • Oprogramowanie pośreniczące
 • Infrastruktura sprzętowa
 • Oprogramowanie
 • System licencjonowania
 • Portfel (WebWallet)
 • Bicie DasCoin (minting)
 • Wymiana wewnętrzna w blockchain
 • Zarządzanie w sieci
 • Parametry globalne
 • Audyt i weryfikacja integralności
 • Zastosowania i bonifikaty
 • Wnioski

Tłumaczenie szkicu na polski z wstawkami oraz dodatkową grafiką

Streszczenie

Łańcuch bloków kryptowaluty DasCoin ustanawia system do bezpiecznego tworzenia i wymiany aktywów kryptograficznych. Ekosystem krytpowaluty DasCoin jest skonstruowany w sposób, który zapewnia większe bezpieczeństwo, skalowalność, efektywność i wydajność. U podstaw tego systemu leży DasCoin, hybrydowa kryptowaluta, która łączy w sobie najlepsze cechy kryptowalut zdecentralizowanych i scentralizowanych, eliminując słabości obu rodzajów. Kryptowaluta DasCoin służy jako wymienialna jednostka przechowywania wartości w centrum cyfrowego systemu aktywów. Wartość kryptowaluty DasCoin jest wspierana przez szereg innowacyjnych rozwiązań stanowiących w świecie rzeczywistym narzędzia dla osób fizycznych i przedsiębiorstw, w tym do tworzenia instytucji finansowych, spółdzielni i handlowców.

Wprowadzenie

Pieniądz powstały w oparciu o technologie jest już rzeczywistością i wszystko wskazuje na to, że będzie się dalej rozwijać, w bliższej i dalszej przyszłości. Pionierem tego nowego segmentu rynkowego była kryptowaluta Bitcoin ? jej twórcy pokazali, jak można sformatować cyfrowo system pieniężny. W ciągu ośmiu lat swojego istnienia kryptowaluta Bitcoin odnotowała znaczący sukces. W międzyczasie stworzono inne kryptowaluty, które jednak nie miały wielkiego wpływu na rynek.
Dwa dominujące modele w branży kryptowalut obciążone są poważnymi słabościami. Model dowodu pracy (ang. ?proof-of-work?) stosowany w przypadku kryptowaluty Bitcoin jest rozczarowująco nieefektywny, a jej zdecentralizowana struktura prowadzi do poważnych problemów w zakresie zarządzania. Wszystkie dowody stawki (ang. ?proof of stake?) są wstępnie rozdysponowane i mają bardzo niską ważność (ze względu na tzw. problem ?niczego do stracenia?).
Kryptowaluta DasCoin oferuje hybrydową alternatywę: prywatną architekturę łańcucha bloków z użyciem pozwoleń, zastosowaną ze względu na większe bezpieczeństwo, efektywność i możliwość łatwiejszego skalowania. Opierając się na tym fundamencie, do systemu dodano uwierzytelnianie wszystkich użytkowników zgodnie z wymogami bankowego standardu ?poznaj swojego klienta? (ang, ?know your client?, w skrócie KYC) i włączono potężny system marketingowy do ogólnej propozycji wartości. W rezultacie powstał światowej klasy system wartości cyfrowej, gotowy do szybkiego wdrożenia na rynku masowym.

Najważniejsze cechy projektu

Dystrybucja dowodów wartości

Każdy, kto otrzymuje kryptowalutę DasCoin, przedłożył w systemie wartość w uznanej postaci (w bitcoinach lub euro). Deweloperzy nie prowadzą wstępnego wydobycia ani wstępnej dystrybucji monet dla siebie.

Dowód konsensusu co do licencji

System DasCoin stworzono w oparciu o licencjonowanie, nie wydobywanie. Konsensus zostaje osiągnięty za pomocą algorytmu określającego losowo, który węzeł licencyjny będzie mógł wykonać następny blok.

Ustalone dostarczanie kryptowaluty DasCoin

Dostarczanych będzie od 2 do potęgi 33, czyli około 8,5 miliarda jednostek (na czas nieokreślony, zależnie od wewnętrznej dynamiki systemu, obecnie szacowany na około 12 lat).

Uwierzytelnianie

Uwierzytelnianie odbywa się poprzez licencje i bankowy standard ?poznaj swojego klienta?.

Wymiana jednostek w systemie

Wymiana jednostek w systemie odbywa się z pieniądza fiducjarnego lub kryptowaluty Bitcoin na ?cykle?, a następnie z ?cykli? na kryptowaluty DasCoin.

Ekosystem

Kryptowaluta funkcjonuje w rozproszonym ekosystemie o wartości cyfrowej, obejmującym portfele elektroniczne i związane z nimi produkty, w tym funkcje obrotu giełdowego, rozwiązania płatnicze i procesy uwierzytelniania.

System marketingu

System marketingu ma na celu wspieranie rozwoju grupy osób połączonej wspólnotą interesów związanych z kryptowalutą DasCoin.

Funkcje hybrydowe

System DasCoin łączy funkcje podejść scentralizowanego i zdecentralizowanego, w celu zmaksymalizowania korzyści dla użytkowników. Cechy systemu:

 • scentralizowana emisja monet;
 • łańcuch bloków i użycie uprawnień, niezależnie weryfikowane;
 • sieć rozproszona, zdecentralizowany ekosystem ? po wydaniu moneta będzie istnieć w portfelu cyfrowym, dostępna wyłącznie dla danego użytkownika, i nie będzie jej mogła przejąć ani skonfiskować żadna inna firma ani instytucja;
 • baza użytkowników uwierzytelniona w procesie ?poznaj swojego klienta?, aby zwiększyć zaufanie pośród uczestników;
 • prywatność i przejrzystość zawierania i rejestracji transakcji;
 • pełna zgodność z zasadą ?poznaj swojego klienta?: kryptowaluta DasCoin ma być zgodna z uregulowaniami prawnymi w najważniejszych jurysdykcjach, a jej twórcy skłonni do współpracy z organami regulacyjnymi;
 • błyskawiczne transakcje, z prędkością zatwierdzania ustaloną jako 6 sekund.

Główne cele

Stworzeniu kryptowaluty DasCoin przyświecały następujące zamierzenia:

 • wzrost wartości kapitału ? przechowywanie wartości jest wyraźnie deklarowanym celem kryptowaluty DasCoin ? ponieważ wartość cyfrowa w ekosystemie rośnie, rosnąć będzie także wartość jednostki;
 • płynność;
 • zapewnienie udogodnień, w tym systemu płatności;
 • bezpieczeństwo.

Kolejną intencją twórców DasCoin jest wykorzystanie infrastruktury tej kryptowaluty do zbudowania efektywnej sieci zaufania i umożliwienie wszystkim uczestnikom oraz interesariuszom uczestnictwa w zwiększania wartości sieci i kultywowaniu jej wzrostu. Cel ten będzie osiągany poprzez:

 1. Powierzanie określonych zadań osobom pełniącym role polegające na zarządzaniu łańcuchem (na przykład członka w Zarządzie Kryptowaluty DasCoin czy we władzach łańcucha), tak aby zwiększać wydajność i użyteczność sieci.
 2. Programowe zapewnienie dobrego zdefiniowania każdej z ról i oraz nieprzekraczania granic uprawnień przysługujących w danej roli.
 3. Dostarczanie zachęt do kierowania się wspólnym interesem sieci i zapewnienie odłączenia od sieci każdej osoby nadużywającej swoich uprawnień, oraz ukarania takiej osoby za łamanie zasad.

W ten sposób system DasCoin zapewnia iteracje innowacji i może być aktualizowany odpowiednio do zmieniających się warunków zarówno w obrębie sieci, jak i poza nią. Docelowo system będzie tworzyć zestaw uzgodnionych zasad tworzenia i przekazywania wartości, i egzekwować go poprzez oprogramowanie łańcucha bloków.

Podsumowując: PRAWO jest KODEM.

Definicje

Klucz prywatny

Jest to 32-bajtowa liczba generowana dostatecznie losową metodą.

Klucz publiczny

Klucz publiczny to punkt na krzywej eliptycznej secp256k1.

Ekosystem kryptowaluty DasCoin

Ekosystem kryptowaluty DasCoin to cyfrowy system aktywów zdolny do bezpiecznego tworzenia, przenoszenia i rozliczania różnych aktywów kryptograficznych. Obejmuje łańcuch bloków, portfel, sieć i funkcję wymiany.

DasNet

Konto typu skarbiec stanowi indywidualną tożsamość osoby korzystającej z Łańcucha bloków kryptowaluty DasCoin. Przechowywane są w nim informacje licencyjne uzyskane przez daną osobę.

Łańcuch bloków systemu DasCoin (Blockchain)

Łańcuch bloków systemu DasCoin to prywatna architektura łańcucha bloków z użyciem pozwoleń, oferująca zwiększone bezpieczeństwo, wbudowaną efektywność i możliwość łatwiejszego skalowania.

Konto typu skarbiec

Konto typu skarbiec to składnik aktywów kryptograficznych zdefiniowany w łańcuchu bloków systemu DasCoin. Cykle przedstawiają środki wprowadzone do sieci.

DasCoin

Konto typu skarbiec stanowi indywidualną tożsamość osoby lub firmy uwierzytelnionej w celu korzystania z Łańcucha bloków kryptowaluty DasCoin. Na tym kocie przechowywane są informacje licencyjne uzyskane przez daną osobę lub podmiot gospodarczy.

Licencja

Licencja to certyfikat kryptograficzny, który umożliwia uczestniczenie konta w łańcuchu bloków systemu DasCoin.

Cykle

Konto typu skarbiec to składnik aktywów kryptograficznych zdefiniowany w łańcuchu bloków systemu DasCoin. Cykle reprezentują wartość pojemności przechowywanej w DasNet. Można ich używać do pozyskiwania usług sieciowych lub przedkładać za kryptowalutę DasCoin.

DasCoin

DasCoin to wymienialna jednostka przechowywania wartości w cyfrowym systemie aktywów. Jednostki DasCoin są produkowane i dystrybuowane, gdy do systemu DasNet zgłoszone zostają Cykle.

Częstotliwość

Częstotliwość to współczynnik wymiany określający ilość Cykli, które złożą się na jedną jednostkę DasCoin w procesie bicia tej kryptowaluty.

Bicie kryptowaluty DasCoin (minting)

Bicie to proces produkcji i dystrybucji kryptowaluty DasCoin w zamian za przedłożone cykle.

Kolejka bicia kryptowaluty DasCoin

Kolejka bicia kryptowaluty DasCoin to kolejność użytkowników, którzy przedłożyli swoje Cykle, aby uzyskać za nie kryptowalutę DasCoin. W kolejce obowiązuje zasada kolejności zgłoszeń (?pierwszy na wejściu, pierwszy na wyjściu?, ang. ?first-in-first-out?).

Interwał systemu DasCoin

Interwał systemu DasCoin to czas pomiędzy kolejnymi dystrybucjami wybitych jednostek DasCoin.

Współczynnik dystrybucji kryptowaluty DasCoin

Współczynnik dystrybucji kryptowaluty DasCoin to liczba jednostek DasCoin dystrybuowanych w trakcie interwału systemu DasCoin.

WebEuro

Składnik aktywów kryptograficznych zdefiniowany w łańcuchu bloków DasCoin, reprezentowany w nominałach EURO.

Rejestr transakcji

OPERACJE

Operacje stanowią podstawę do konstruowania transakcji.
Definiuje się je przy użyciu języka programowania C++, który pozwala na tworzenie dynamicznych i ekspansywnych działań dotyczących Łańcucha bloków. Operacje opisują potencjalną logikę do wykonania przez osobę lub węzły. Można je dodawać i aktualizować w czasie rzeczywistym po zatwierdzeniu aktualizacji oprogramowania. Oznacza to, że możliwe jest dostarczanie dostosowanych umów cyfrowych wzmocnionych programowo przez Łańcuch bloków i jego sieć węzłów.

TRANSAKCJE

Transakcje są podsumowaniem operacji podjętych na skutek jakiegoś działania.
Po zdefiniowaniu zestawu operacji wymagane jest, aby uczestnik transakcji odpowiednio podpisał swoim kluczem prywatnym daną operację. Zostanie to sprawdzone i zweryfikowane, z uwzględnieniem zawartych informacji: daty ważności, numeru bloku i odniesienia do liczby hasz bloku. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól każda operacja jest podpisywana odpowiednim kluczem. Dopiero wtedy może zostać zawarta w bloku i zapisana w Rejestrze łańcucha bloków.

BLOKI

Blok jest grupą transakcji, która aktualizuje stan Rejestru łańcucha bloków.
Bloki to podstawowe elementy łańcucha bloków. Każdy z nich jest tworzony przez uprawniony podmiot zwany węzłem głównym i kryptograficznie powiązany z poprzednim blokiem. Ta ciągłość kryptograficzna zapewnia integralność sald, które są modyfikowane w rejestrze. Odtwarzanie sekwencji bloków pokaże aktualny stan, a sekwencyjne stosowanie bloków oznacza, że nie może być żadnych rozbieżności pomiędzy jakimikolwiek saldami kont znajdujących się w Łańcuchu bloków.
Bloki są niezmienne, ponieważ zawierają znacznik czasu, mają podpis węzła głównego, który je zatwierdził i będą łączone z przyszłymi blokami. To oznacza, że gdy ktoś dokona transakcji, staje się ona nieodwracalna i nie mona jej zmodyfikować, nie wpływając całkowicie na wszystkie inne aspekty systemu. Wszelkie nieprawidłowy podpisy będą odrzucane, więc nikt nie będzie móc łatwo zmienić czy zmodyfikować istniejącej historii Łańcucha bloków.

Zdecentralizowany konsensus

WĘZŁY GŁÓWNE

Rolą węzła głównego jest agregowanie transakcji z zamiarem tworzenia bloków. Jedynie węzły główne mają uprawnienia do zapisywania transakcji w historii Rejestru Łańcucha bloków. Wszystkie węzły główne są świadome siebie nawzajem i muszą zostać włączone w drodze głosowania przez system zarządzający. Węzły główne są nowością w tym sensie, że ich uprawnienia są przedstawiane za pomocą kluczy kryptograficznych. To oznacza, że każdy węzeł główny musi posiadać zarejestrowany klucz publiczny i musi być podpisywany tym kluczem prywatnym podczas tworzenia bloku. Dlatego też możliwe jest pociągnięcie każdego z węzłów głównych do odpowiedzialności za jego działania.

WĘZŁY REJESTRU

Węzły rejestru utrzymują Łańcuch bloków DasCoin w sposób nieautorytatywny,
co oznacza, że nie wytwarzają bloków; tym niemniej, agregują transakcje i przekazują je do węzłów głównych w celu włączenia ich do bloku. Węzły rejestru są w stanie weryfikować transakcje i dlatego pomagają zwiększyć zasięg sieci konsensu kryptowaluty DasCoin i umożliwiają łączność o szerszym zakresie bez konieczności przypisywania uprawnień do węzła. Węzły rejestru przyspieszają propagację transakcji.

WYTWARZANIE BLOKÓW

Każdy węzeł główny otrzymuje równe szanse wytworzenia bloku. Po tym, jak każdy z węzłów głównych uczestniczył w wytworzeniu bloku, kolejność tych węzłów zostaje poddana ponownej randomizacji. W ten sposób zapobiega się zdominowaniu wytwarzania bloków przez jeden węzeł główny, co mogłoby potencjalnie prowadzić do niestabilności sieci oraz braku potwierdzeń transakcji w księdze rachunkowej. Co 6 sekund wybierany jest inny węzeł główny, który staje się on odpowiedzialny za wytworzenie bloku dla danego indeksu. Jeśli wytworzenie bloku się nie powiedzie, to następny węzeł główny przejmuje funkcję wytworzenia bloku dla tego samego indeksu.

AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA (TWARDE ROZWIDLENIA)

Z biegiem czasu do oprogramowania łańcucha bloków będzie trzeba wprowadzać aktualizacje w postaci usprawnień i implementacji funkcji. W związku z tym umożliwiono uaktualnianie technologii nawet wtedy, gdy jest w trakcie działania.
Aby włączyć zmianę oprogramowani do ogólnego użycia w sieci, musi ją zatwierdzić co najmniej 51% węzłów. Takie rozwiązanie pozwala jednak interesariuszom kryptowaluty DasCoin na zgłaszanie życzeń co do funkcji, a programistom na optymalizowanie działania oprogramowania.

Sieć węzłów wysokiej prędkości

Ekosystem DasCoin ujawnia nową moc i możliwości łańcucha bloków i kryptowaluty, ponieważ wystarczy, że węzły główne będą przechowywać podpis swojego klucza prywatnego i będą uwierzytelniane przez resztę sieci. To oznacza to, że przed wytworzeniem bloku węzły główne muszą tylko potwierdzać zgodność transakcji z historią. Im szybciej węzeł może zweryfikować wszystkie podpisy i salda, tym szybciej może wytworzyć blok i przejść dalej. Potwierdzanie i handel mogą więc przebiegać szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.
Jakość sprzętu i konfiguracji sieci ułatwiająca wychwytywanie transakcji z całego świata poprawia znacznie niezawodność i stabilność handlu. Dzięki tym ulepszeniom sieć może potwierdzać transakcje i umożliwiać aktualizacje salda w ciągu zaledwie 6 (sześciu) sekund. Optymalizacja oprogramowania Łańcucha bloków znacznie skróci czas wymagany do potwierdzania i propagacji bloków.

Middleware (oprogramowanie pośredniczące)

DasNet to zaawansowana sieć przeznaczona do hostingu Łańcucha bloków i zapewniania powszechnego dostępu do wychwytywania i weryfikacji transakcji. Kryptowaluta DasCoin jest więc hostowana w architekturze sieciowej wyznaczającej najnowocześniejsze standardy i zaprojektowanej specjalnie z myślą o zapewnieniu niezawodnej sieci oraz skalowalności na cały świat.

Oprogramowanie pośredniczące

Infrastruktura sprzętowa

Sieć DasNet jest hostowana wyłącznie w centrach danych, w których dostęp do szafy serwerowej jest zabezpieczony fizycznie. Są one kompatybilnie połączone z innymi centrami danych na całym świecie, poprzez za dzierżawione linie bezpośrednie umożliwiające dostęp do niezawodnych i dobrze połączonych pasm przenoszenia. Takie podejście daje sieci DasNet kontrolę nad całą ścieżką pomiędzy centrami danych i pozwala na zapobieganie atakom typu ?man-in-the-middle?, blokada usług (ang. ?Denial of Service?, w skrócie DOS) i rozproszona odmowa usługi (ang. ?distributed denial-of-service? w skrócie DDoS) pomiędzy węzłami utrzymującymi łańcuch bloków i jego łączność z usługą.
Sieć DasNet posiada dwie dodatkowe warstwy do obsługi wychwytywania transakcji i łączności z siecią, poza wymienionymi powyżej podstawowymi elementami infrastruktury. Konfiguracja serwera obejmuje komponenty najnowocześniejszej jakości i ochronę wysokiego stopnia przed zagrożeniami, a także zapory sieciowe powstałe w oparciu o rozwiązania sprzętowe wykorzystywane powszechnie przez banki i w innych środowiskach o wysokich zabezpieczeniach. Ponadto sieć DasNet jest utrzymywana na potężnych serwerach, mających po 44 rdzenie na serwer, co zapewnia efektywne wykorzystanie przestrzeni i energii elektrycznej, w celu uzyskania skalowalności odpowiedniej do bardzo dużego natężenia ruchu i działań globalnych.

Infrastruktura oprogramowania

Podłączanie do Łańcucha bloków kryptowaluty DasCoin odbywa się także na poziomie usługi oprogramowania, z umożliwieniem dostępu do usług podstawowych, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego stopnia odizolowania i bezpieczeństwa. W ramach tych usług oferowane jest i dostarczane równoważenie obciążenia podstawowych usług, jak również nadmiarowość i łatwość skalowania, ponieważ w miarę zwiększania się wykorzystania sieci może wzrosnąć zapotrzebowanie na zasoby sieciowe.
Dostęp do Łańcucha bloków kryptowaluty DasCoin wymaga konfiguracji umożliwiającej uprawnionym stronom przekazywanie odpowiednich informacji z Łańcucha bloków i jego operacji wewnętrznych. Podlega również monitoringowi przez całą dobę i jest wspierany w celu utrzymania zarówno usług zewnętrznych, jak i najważniejszych parametrów usług podstawowych. Każdy z tych komponentów i usług umożliwia szybkie tempo wytwarzania bloków oraz utrzymanie integralności tego procesu. Trwałe i zaszyfrowane połączenia pomiędzy wszystkimi działaniami stanowią zabezpieczenie przestrzegania zasad Łańcucha bloków kryptowaluty DasCoin i sieci DasNet.
Włączanie uczestników do systemu licencjonowania
Aby jakaś osoba lub podmiot został aktywnym uczestnikiem sieci DasNet, musi uzyskać licencję. Oprogramowanie łańcucha bloków umożliwia uprawnienie usługi do podłączania i rejestrowania nowych kont. Poziom Licencji ? od którego zależy skala możliwego uczestnictwa osoby lub podmiotu w sieci ? jest określany na podstawie ilości wniesionych środków (lub wartości).
Po zakupie licencji odbiorca musi zarejestrować Konto portfela i Konto typu skarbiec, aby uzyskać licencję i móc w pełni korzystać z oprogramowania.

Włączanie uczestników do systemu licencjonowania

??? tekst ???

KONTA TYPU SKARBIEC

W Kontach typu skarbiec przechowywane są dane osobowe użytkownika; to do tych kont przypisywane są licencje. Konto jest rejestrowane w Łańcuchu bloków kryptowaluty DasCoin, a licencja zostaje przypisana przez osobę mającą Uprawnienie do wydania licencji. Po udzieleniu licencji na Konto typu skarbiec wpisane zostaną Cykle; tu również będą składane, bezpośrednio, wszelkie przyszłe prowizje z marketingu, przy użyciu kryptograficznego przedstawienia waluty euro. Konta typu skarbiec zawierają ograniczenia ilościowe, w zależności od poziomu licencji i uwierzytelnienia. Użytkowanie Konta typu skarbiec możliwe jest po jego połączeniu z Kontem typu portfel. Na Konto typu skarbiec można również składać Cykle do Kolejki bicia kryptowaluty DasCoin.

KONTA TYPU PORTFEL

Konta typu portfel pozwalają na świadczenie usług wolnego handlu uczestnikom sieci DasNet. To konto może akceptować przelewy z Konta typu skarbiec i obsługiwać przelewy wychodzące, jak również przelewy środków na inne Konta typu portfel i Konta typu skarbiec w sieci.

POWIĄZANIE

Gdy ktoś aktywuje licencję z Kontem typu skarbiec, musi posiadać Konto typu portfel. Te dwa rachunki są ze sobą wiązane i łączone. Konto typu portfel można łączyć z dowolną liczbą Kont typu skarbiec, zależnie od woli użytkownika. Proces powiązania obejmuje uzyskanie jednocześnie podpisów z obu Kont, typu skarbiec i typu portfel.

STANDARDY ?POZNAJ SWOJEGO KLIENTA? I ZAPOBIEGANIA PRANIU PIENIĘDZY

Aby osoba lub podmiot gospodarczy mógł korzystać z sieci DasNet, odpowiednie Konto typu skarbiec musi posiadać licencję. Ponadto od poziomu licencji zależy wysokość kwot, jakie można przelewać dziennie z Konta typu skarbiec na Konto typu portfel. Licencja wyższego poziomu umożliwia posiadającej ją osobie lub podmiotowi podwyższenie poziomu weryfikacji i, dzięki temu, uzyskanie dostępu do większej pojemności w systemie i wyższych uprawnień co do podejmowania środków z konta. W ten sposób łańcuch bloków DasCoin i sieć DasNet mogą być w pełni zgodne z międzynarodowymi uregulowaniami, które wymagają potwierdzenia faktu istnienia danej osoby lub podmiotu gospodarczego oraz jej lub jego prawidłowego działania przed dopuszczeniem danej osoby lub podmiotu do handlu z innymi partnerami sieci DasNet. Zwiększa to poziom integralności pośród uczestników oraz akceptowalność systemu przez jurysdykcje na całym świecie.

WebWallet

WebWallet jest punktem dostępu zapewniającym użytkownikowi łatwy dostęp do
kryptowaluty DasCoin i innych aktywów kryptograficznych dostępnych w
Łańcuchu bloków DasCoin. Ten szyfrowany portfel funkcjonuje w postaci witryny
internetowej. Gdy osoba założy konto poprzez portfel, w przeglądarce klienta
generowane są klucze ECDSA. Klient szyfruje swoją parę kluczy przy użyciu
AES 256 i wysyła tę zaszyfrowaną parę do bazy danych serwera. W przyszłości
ta osoba będzie mogła uzyskać dostęp do swojego konta i pobrać z niego swoje
zaszyfrowane klucze. Tylko poprawne hasło spowoduje odblokowanie i
zezwolenie na użycie wysłanych w ten sposób kluczy.
Generowanie kluczy odbywa się poprzez przedstawienie uczestnikom 12 losowo
generowanych słów, wykorzystywanych jako entropia do tworzenia kluczy. Tych
12 słów można użyć w celu przywrócenia dostępu w przypadku zapomnienia
hasła AES 256, ponieważ nie jest możliwe odzyskanie hasła do kluczy
przechowywanych na serwerze portfela. W ten sposób dana osoba może zawsze
utworzyć nowy portfel i zaimportować swój mnemoniczny klucz składający się z
12 słów.

Bicie (minting) DasCoin

Uwierzytelniona i autoryzowana licencja systemu DasNet

Proces produkcji i dystrybucji nowych monet DasCoin jest znany jako proces bicia. Dzięki niemu osoba lub podmiot gospodarczy może przechowywać wartość w postaci kryptowaluty DasCoin. Aby uzyskać kryptowalutę DasCoin, można przedkładać w sieci Cykle. Zgłaszającym zostaje wówczas przypisane miejsce w Kolejce bicia kryptowaluty DasCoin . Zgodnie z zasadą ?pierwszy na wejściu, pierwszy na wyjściu? kryptowaluta DasCoin jest przyznawana na kolejny rachunek w kolejce dystrybucyjnej. W każdym interwale dystrybucji kryptowaluty DasCoin uczestnikom w kolejce wydaje się konkretną liczbę jednostek kryptowaluty, aż do wykorzystania całej liczby jednostek przeznaczonych do dystrybucji w danym Interwale dystrybucji kryptowaluty DasCoin.
Ilość kryptowaluty DasCoin do odebrania jest regulowana przez czynnik zwany Częstotliwością, w taki sposób, że liczba przedłożonych Cykli podzielona przez Częstotliwość równa jest liczbie jednostek kryptowaluty DasCoin, jaką należy przydzielić danej osobie. Cykle są odejmowane z konta w chwili ich przedłożenia, a jednostki kryptowaluty DasCoin są automatycznie przenoszone na konto przez oprogramowanie łańcucha bloków w momencie dystrybucji.

Dystrybucja odbywa się zgodnie z algorytmem przedstawionym poniżej.

While amount_to_distribute > 0 and not queue.empty() do element = queue.front()
If element.frequency_lock exists then
Dascoin = element.cycles/element.frequency_lock
Else
Dascoin = element.cycles/global_frequecy
Endif
If amount_to_distribute >= dascoin then queue.pop_front()
issue dascoin to element.account_id
amount_to_distribute = amount_to_distribute ? dascoin
Else
If element.frequency_lock_exists Then
cycles_to_remove = amount_to_distribute * element. frequency_lock Else
cycles_to_remove = amount_to_distribute * global_frequency
Endif
issue amount_to_distribute to element.account_id element.cycles = element.cycles ? cycles_to_remove queue.update_front(element)
Endif
Loop

Wszystkie salda Cykli będą okresowo uaktualnione do wyższej wersji, a salda na kontach ? podwajane. Jeśli Cykle są już w Kolejce bicia kryptowaluty DasCoin, pozostaną nienaruszone.

Wymiana wewnętrzna w Łańcuchu bloków

Łańcuch bloków kryptowaluty DasCoin obejmuje również zdecentralizowaną wymianę ? autonomiczny handel, rozliczenia i czyszczenie.
Dzięki temu użytkownicy nie muszą decydować o przeniesieniu swojej waluty na rachunki powiernicze w scentralizowanych giełdach w celu przeprowadzenia pewnych form handlu. Na przykład WebEuro są również aktywami kryptograficznymi, podobnymi do kryptowaluty DasCoin, a zatem ich posiadacz może kryptowalutę DasCoin na nominały euro bezpośrednio w łańcuchu bloków, bez wycofywania środków z portfela.
Pozwala to znacznie zmniejszyć ilość kradzieży przez strony trzecie oraz ułatwić handel i wymianę (dzięki temu prostą i bezpośrednią) na narodowe waluty fiducjarne. Licencjonowany użytkownik Łańcucha bloków kryptowaluty DasCoin może przelać środki w euro bezpośrednio na swoje konto bankowe, korzystając z funkcjonalności przelewu wychodzącego (ang. ?wire out?).

Zarządzanie siecią

Zarządzaniem kryptowalutą DasCoin zajmuje się organizacja członkowska składająca się z klientów posiadających tę kryptowalutę w ilości większej niż znikoma. Wszyscy członkowie tego stowarzyszenia mogą wpływać na prowadzenie sieci poprzez głosowanie w wyborach zwykłych do Zarządu Kryptowaluty DasCoin, proponowanie członków do Zarządu Kryptowaluty DasCoin i uczestniczenie w referendach dotyczących kwestii krytycznych. W przeciwieństwie do systemów opartych na udziałach głosowania są tu demokratyczne, co oznacza, że każdy posiadacz kryptowaluty DasCoin przysługuje jeden głos.

ZARZĄD KRYPTOWALUTY DASCOIN

Łańcuch bloków kryptowaluty DasCoin umożliwia zdecentralizowanemu zarządowi regulowanie parametrów sieci. Zarząd będzie się składać z członków wybranych przez interesariuszy. Zadaniem zarządu jest:

 1. proponowanie i modyfikowanie parametrów łańcucha, tak aby wspierać prawidłowe funkcjonowanie i rozwój sieci;
 2. przekazywanie niektórych zadań do wykonania (takich jak wydawanie czy też uwierzytelnianie licencji);
 3. wybranym kierownikom łańcucha kontrolowanie sprawowania władzy przez wspomnianych kierowników, z możliwością odcięcia ich od sieci.

Sam zarząd nie ma wpływu na stan bazy danych ani konstrukcję łańcucha bloków; oprogramowanie uniemożliwia także zarządowi wprowadzanie w nich jakichkolwiek zmian. Sama sieć zarządza i utrzymuje stan systemu i rejestr transakcji ? jedynym sposobem na wprowadzenie jakichkolwiek niepożądanych zmian jest zakłócenie działania większości węzłów głównych.

Zarządzanie siecią

WŁADZE ŁAŃCUCHA

Role władz łańcucha stworzono w celu płynnej obsługi wprowadzania danych użytkownika istniejących poza systemem do Łańcucha bloków. W przypadku systemów całkowicie zdecentralizowanych problemem jest brak niezawodnych wejść, na przykład kryptowaluta Bitcoin jest tworzona wewnętrznie w swoim łańcuchu bloków i po prostu przenoszona. Dowód wartości może działać, gdy istnieje pewność co do tego, że użytkownik rzeczywiście wnosi wartość do sieci. Wartość nie może istnieć bez niezależnego obserwatora ? a więc do weryfikacji, czy użytkownik przedłożył wartość w systemie potrzebny jest bezstronny obserwator.
Każdą rolę w ramach władz skonfigurowano na zasadach opisanych poniżej.

 1. Zadaniem osoby pełniącej daną rolę jest proponowanie i modyfikowanie parametrów łańcucha, tak aby wspierać prawidłowe funkcjonowanie i rozwój sieci.
 2. Działania tej osoby są sprawdzane przez oddzielny organ uwierzytelniający; zaprogramowane są także środki służące do minimalizowania ryzyka zmowy.
 3. Istnieją zachęty do działania w najlepszym interesie sieci.
 4. Wszelkie złośliwe działanie osoby pełniącej rolę we władzach łańcucha będzie widoczne, a dane konto zostanie oznaczone jako niegodne zaufania; dana osoba zostanie odcięta od sieci i ukarana.

Sam zarząd nie ma wpływu na stan bazy danych ani konstrukcję łańcucha bloków; oprogramowanie uniemożliwia także zarządowi wprowadzanie w nich jakichkolwiek zmian. Sama sieć zarządza i utrzymuje stan systemu i rejestr transakcji ? jedynym sposobem na wprowadzenie jakichkolwiek niepożądanych zmian jest zakłócenie działania większości węzłów głównych.

Parametry globalne

Poniżej przedstawiono zestaw parametrów, w odniesieniu do których Zarząd Kryptowaluty DasCoin może proponować zmiany:

Uprawnienie do wydawania licencji

Uprawnienie do wydawania licencji to przywilej przypisywania licencji do Konta typu skarbiec oraz do określenia poziomu licencji.

Uprawnienie do uwierzytelniania licencji

Uprawnienie do uwierzytelniania licencji daje możliwość anulowania wydania nowej licencji do konta w przypadku błędu.

Uprawnienie do wydawania WebEuro

Uprawnienie do wydawania WebEuro to przywilej przenoszenia salda WebEuro na Konto typu skarbiec.

Uprawnienie do uwierzytelniania WebEuro

Uprawnienie do uwierzytelniania WebEuro daje możliwość anulowania przeniesienia salda WebEuro na konto w przypadku wystąpienia błędu.

Data aktualizacji i Interwał Cyklu

Dokładna Data aktualizacji i Interwał aktualizacji (obecnie ustalony na 108 dni).

Częstotliwość

Częstotliwość to współczynnik wymiany, z jakim można wymienić Cykle na kryptowalutę DasCoin w ramach procesu bicia.

Współczynnik dystrybucji kryptowaluty DasCoin

Współczynnik dystrybucji kryptowaluty DasCoin to liczba jednostek kryptowaluty DasCoin przeznaczona do dystrybucji w następnym Interwale.

Interwał dystrybucji kryptowaluty DasCoin

Interwał dystrybucji kryptowaluty DasCoin to liczba bloków, po której nastąpi Dystrybucja kryptowaluty DasCoin.

Interwał bloku

Interwał bloku to czas potrzebny do utworzenia potwierdzenia jednego bloku. Domyślnie transakcje są potwierdzane co 6 sekund. W przyszłości ten czas zostanie zmniejszony, po optymalizacji kodu podstawowego. Informacje licencyjne uzyskane przez osoby lub firmy.

Okres konserwacji

Liczba bloków, które muszą przejść, zanim zostanie wykonana konserwacja Łańcucha bloków.

Elementy pomijane w ramach konserwacji

W Okresie konserwacji niektóre bloki zostaną pominięte. Parametr ten określa, ile z nich system powinien pominąć w Okresie konserwacji.

Maksymalna wielkość transakcji

Maksymalna wielkość transakcji to maksymalna dopuszczalna wielkość pojedynczej transakcji, w bajtach.

Maksymalna wielkość bloku

Maksymalna wielkość bloku to maksymalna wielkość, jaką może posiadać blok w Łańcuchu bloków, w bajtach.

Maksymalna liczba świadków

Maksymalna liczba świadków to maksymalna liczba węzłów głównych, które mogą być aktywne w sieci.

Audyt i weryfikacja integralności

Łańcuch bloków kryptowaluty DasCoin jest kryptograficznie połączoną serią bloków. Bloki te ustanawiają stały rejestr transakcji, które zostały zweryfikowane i potwierdzone przez węzły główne utrzymujące i rejestrujące przywileje Łańcucha bloków. Dlatego każde działanie przechowywane w Łańcuchu bloków ma stały i niepowtarzalny identyfikator.
Ze względu na te cechy cała historia działań w Łańcuchu bloków może zostać w każdej chwili odtworzona i sprawdzona pod kątem integralności. Audytor może zostać upoważniony do korzystania z narzędzi programistycznych służących do oceny i weryfikacji sald wszystkich działań, pod katem ich spójności i poprawności. Wyklucza to możliwość manipulowania Zawartością łańcucha bloków przez centralnego działacza lub centralnych operatorów Łańcucha bloków, lub na skutek jakiegokolwiek innego wtargnięcia do tego systemu. Wszystkie działania mające na celu wprowadzenie zmiany wymagają podpisu właściciela zawartości. Właściciele kont są jedynymi osobami mogącymi dokonywać zmiany w swoich saldach, a operatorzy nie maja możliwości złośliwego lub przymusowego przelewania środków czy też modyfikowania sald.

Przyjmowanie systemu i wynagrodzenia

System zwiększa wartość użytkową w miarę wzrostu liczby uczestników sieci. Aby osiągnąć cel rozbudowy sieci, w oprogramowanie sieci wbudowano system marketingowy oparty o polecenia, w ramach którego każdy uczestnik jest nagradzany proporcjonalnie do jego indywidualnego wpływu na rozwój sieci. Dzięki temu w tym systemie zamiast korzystać z zasobów na pokrycie kosztów pracy wydobywczej w modelu dowodu pracy możliwe jest zachęcanie uczestników do rozbudowy sieci.
Wszystkie prowizje są przydzielane uczestnikom w formie aktywów kryptograficznych umiejscowionych w łańcuchu bloków DasCoin, co jest niemożliwą do odrzucenia i przebiegającą dość harmonijnie metodą wynagradzania, przekładającą się bezpośrednio na wzrost aktywności w sieci.

Podsumowanie

Kryptowalutę DasCoin nadano w trakcie projektowania takie cechy, by mogła stać się pierwszą na świecie kryptowalutą przyjętą do powszechnego użytku. Skonstruowano ją z myślą o zapewnieniu większego bezpieczeństwa, efektywności, wydajności i skalowalności. Efektywność infrastruktury sieci DasNet zachęca do jej poszerzania. W rezultacie powstaje system wartości cyfrowej jest zbudowany na zasadach zdrowego pieniądza, który może być powszechnie używany na całym świecie. Wówczas kryptowaluta DasCoin, dzięki swojej innowacyjnej strukturze, stworzy dobrobyt na niespotykanym wcześniej poziomie.
DasCoin ? Koniec
Biała Księga

Jacek 'Hodża' Paciorek


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Cytat dnia

"Twoje ciało domaga się wody: nie jesteś chory, jesteś spragniony: nie lecz pragnienia lekami!"
Fereydoon Batmanghelidj

Kurs KryptoFastlane

Logo

kryptowaluty | technologia blockchain | aktywa cyfrowe praktycznie
przycisk rejestracji

 

"Tam gdzie kieruje się uwaga, płynie energia i poprawiają się wyniki."

T. Harv Eker
"Informacja (wiedza) jest formą energii."
Jacek 'Hodża' Paciorek

Konto radykalnie lepsze

Logo

 • środki u odbiorcy natychmiast
 • znakomite kursy wymiany walut
 • jedna karta - wiele walut
 • otwarcie konta w kilka minut

https://www.revolut.com/pl-PL/referral/jaceko6t/


Blog: Revolut – konto radykalnie lepsze


Żyj po swojemu. Płać po swojemu.

Logo

Z Twisto robisz zakupy w sklepach stacjonarnych oraz w internecie i samemu wybierasz, kiedy chcesz za nie zapłacić – od razu lub nawet do 45 dni od zakupu! Bez opłat i bez odsetek.

https://www.twisto.pl/rejestracja/?promo=JACEKP25Karta jak abonament

Kategorie na blogu

kategoria-biznes-pn
kategoria-rozwoj-osobisty-wt
kategoria-finansowy-alfabet-sr
kategoria-narzedzia-cz
kategoria-zdrowie-pt